قیمت نفر اضافه برای یک شب به ازای هر نفر ۱۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد.