سرویس نفر اضافه به صورت کف خواب شامل هزینه می باشد (۸۱۷۵۰۰ ریال)

امکان باز شدن پنجره ها در برخی از اتاق ها امکان پذیر نیست.