دو اتاق دو تخته مجزا که به وسیله یک درب به هم متصل شده است.

در یکی از اتاق ها یک تخت دو نفره و در اتاق دیگر دو تخت یک نفره قرار دارد.