واحدها لوکس در سال ۱۳۹۵ به طور کامل بازسازی شده اند و از طراحی شکیل تری نسبت به اتاق های معمولی برخوردارند.

سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد.