برخی از این اتاق ها فاقد پنجره و دارای نورگیر می باشند.