دارای یک تخت یک نفره
سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو می باشد.
پراکندگی اتاق ها در ساختمان شماره یک و دو در طبقات همکف و اول
اتاق های طبقه اول فاقد آسانسور می باشد.

سرویس بهداشتی ایرانی در برخی واحد ها * سرویس بهداشتی فرنگی در برخی واحد ها