سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد( ۱۳۰۰۰۰۰ ریال)* این اتاق ها دارای متراژ بیشتری نسبت به اتاق های کلاس C  هستند.