سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد(۱۳۰۰۰۰۰ ریال)