سرویس نفر اضافه به صورت تخت تاشو شامل هزینه می باشد(۱۳۰۰۰۰۰ ریال)

برخی از این اتاق ها فاقد پنجره و دارای نورگیر می باشند.