دارای یک تخت یک نفره

سرویس نفر اضافه به صورت کاناپه تخت شو می باشد.

پراکندگی اتاق ها در ساختمان شماره یک و دو در طبقات همکف و اول

اتاق های طبقه اول فاقد آسانسور می باشد.