ورودی اتاق ۱۰ پله رو به پایین دارد.

سرویس اضافه به صورت کاناپه تخت شو شامل هزینه می باشد.