دارای نشیمن و یک تخت دو نفره داخل اتاق
اتاق خواب و سالن نشیمن با یک پارتیشن از هم جدا شده اند.
نفر اضافه به صورت تخت شامل هزینه می باشد.