دارای سالن و یک تخت دو نفره داخل اتاق خواب می باشد.

سرویس نفر اضافه به صورت تخت شامل هزینه می باشد.